Aktuelle Spitzenpreise

05428-01-21 W

1. Preisflug 2004

1. Konkurs gegen 1750 Tauben

05428-03-264 W

4. Preisflug 2004 - 1. Konkurs gegen 2991 Tauben

5. Preisflug 2004 - 9. Konkurs gegen 2896 Tauben

6. Preisflug 2004 - 28. Konkurs gegen 2718 Tauben

7. Preisflug 2004 - 13. Konkurs gegen 2655 Tauben